Huisregels

Blogvoorwaarden

Helaas kunnen we niet zonder ‘regels’ en richtlijnen in het leven. Daarom zijn onderstaande voorwaarden (“Blogvoorwaarden”) opgesteld. Het is een officieel stuk met officiële taal. Mocht iets niet duidelijk zijn of roept het vragen op, stuur je vraag dan naar info@pinkribbon.nl o.v.v. vraag over Blogvoorwaarden.

De Blogvoorwaarden zijn van toepassing op je gebruik van de website https://blog.pinkribbon.nl/ (de ”Blogsite”), met inbegrip van (i) het toesturen van ideeën en/of materialen, waaronder begrepen teksten, beelden, geluiden, software of informatie (“Materialen”) aan Pink Ribbon via het formulier op de Blogsite, e-mail of anderszins; en (ii) het plaatsen van Materialen op de Blogsite. Ook de Gebruiksvoorwaarden en het Privacy- & cookiebeleid van Pink Ribbon zijn hierop van toepassing. Door het toesturen van Materialen aan Pink Ribbon via het formulier op de Blogsite, e-mail of anderszins en/of het plaatsen van Materialen op de Blogsite ga je akkoord met de toepasselijkheid van de Blogvoorwaarden.

We vinden het belangrijk dat we met respect met elkaar omgaan. Daarom mogen Materialen geen beledigende, racistische, grove of onterende elementen bevatten die rechten van derden aantasten of die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven. Het is verboden vulgaire, hatelijke, bedreigende, (kinder-)pornografische en andere seksueel getinte Materialen te plaatsen. Materialen mogen niet de goede naam of de rechten van Pink Ribbon aantasten. Materialen mogen geen persoonsgegevens van derden bevatten. Mocht Pink Ribbon constateren dat Materialen strijdig zijn met in het Wetboek van Strafrecht opgenomen bepalingen, dan zal Pink Ribbon hiervan aangifte doen bij de bevoegde autoriteiten en zal Pink Ribbon de Materialen, alsmede alle overige haar ter zake bekende gegevens aan de bevoegde autoriteiten overdragen. Commerciële en advertentie gerelateerde Materialen zullen worden verwijderd.

Door het toesturen aan Pink Ribbon van Materialen via het formulier op de Blogsite, e-mail of anderszins en/of het plaatsen van Materialen op de Blogsite, verklaar je dat:

• je de maker van en exclusief rechthebbende op de door jou ingezonden en/of geplaatste Materialen bent en op grond daarvan gerechtigd toestemming tot het gebruik daarvan te verlenen;
• je ervoor instaat dat de door jou ingezonden en/of geplaatste Materialen juist zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteurs-, merk-, model- en/of overige (intellectuele eigendoms)rechten. Op eerste verzoek van Pink Ribbon zal je aantonen dat je van desbetreffende rechthebbende(n) toestemming hebt tot het openbaar maken en/of verveelvoudigen van de door jou ingezonden en/of geplaatste Materialen;
• Pink Ribbon gerechtigd is de door jou ingezonden en/of geplaatste Materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn. Pink Ribbon is gerechtigd de door jou ingezonden en/of geplaatste Materialen na openbaarmaking door Pink Ribbon waar dan ook geheel of gedeeltelijk te verwijderen en/of te wijzigen en Pink Ribbon is niet gehouden de betreffende Materialen geheim te houden;
• de door jou ingezonden en/of geplaatste Materialen in overeenstemming zijn en blijven met toepasselijke wet- en regelgeving.

Materialen representeren niet per se de mening van Pink Ribbon en Pink Ribbon zal de inhoud van de Materialen niet verifiëren of beamen en staat niet in voor de juistheid van de Materialen.

Pink Ribbon is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte, huidige of toekomstige schade die jij of een derde lijdt en/of mocht lijden in verband met de Materialen. Je vrijwaart Pink Ribbon hierbij terzake van alle schade en kosten die Pink Ribbon lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden in verband met (het gebruik en/of de exploitatie van) de door jou ingezonden en/of geplaatste Materialen. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle (toekomstige) schade en/of kosten die Pink Ribbon of een derde in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

Pink Ribbon wijst je erop dat de Blogvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Pink Ribbon adviseert je om geregeld te controleren of de Blogvoorwaarden zijn gewijzigd.

Laatste update: 24 oktober 2019